Firma IT-Security realizuje usługę wdrożenia wymagań ochrony danych osobowych zgodnie z RODO* polegającą na:

1)   przeprowadzeniu audytu przed wdrożeniowego ochrony danych osobowych;

2)   opracowaniu raportu z audytu;

3)   przeprowadzenie analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4)   przeprowadzenie oceny stopnia bezpieczeństwa z uwzględnieniem w szczególności ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem, w szczególności wynikającego z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

5)   rekomendowanie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

6)   opracowanie akceptacji ryzyka szczątkowego;

7)   opracowaniu dla zbiorów danych osobowych rejestru czynności przetwarzania;

8)   opracowaniu Polityki ochrony danych  zawierającej:

 • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • opis środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przetwarzanie zgodnie z RODO,
 • procedurę przeglądu i uaktualniania zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających przetwarzanie zgodnie z RODO,
 • procedurę dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych,
 • wzór raportu naruszeń ochrony danych osobowych,
 • wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych kierowany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 • procedurę zachowania ciągłości działania,
 • procedurę odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.

9)   opracowaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

10) opracowaniu oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz zastosowanych zabezpieczeń;

11) opracowaniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

12) opracowaniu Umów powierzenia danych do przetwarzania;

13) opracowaniu treści zgód na przetwarzanie danych osobowych;

14) opracowaniu treści informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;

15) opracowaniu treści informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;

16) opracowaniu treści informacji o prawie do sprzeciwu;

17) opracowaniu procedury realizacji prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą;

18) opracowaniu wzoru potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych;

19) opracowaniu wzoru informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

20) opracowaniu wzoru powiadomienia o sprostowaniu danych osobowych;

21) opracowaniu wzoru powiadomienia o usunięciu danych osobowych;

22) opracowaniu wzoru powiadomienia o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych;

23) opracowaniu wystąpienia do producenta oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych z zapytaniem, czy te systemy spełniają wymagania opisane w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;

24) opracowaniu powołania administratora systemu informatycznego;

25) przeszkoleniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie zapoznania z:

 • przepisami o ochronie danych osobowych,
 • dokumentacją ochrony danych osobowych,
 • zastosowanymi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi przetwarzanie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • zagrożeniami dla przetwarzania danych osobowych.

26) wydaniu osobą zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych,

- w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej RODO*.

 

Firma IT-Security świadczy usługi na terenie województw:

 • woj. dolnośląskiego: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Dzierżoniów, Milicz, Oleśnica, Oława, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica, Trzebnica, Wołów, Ząbkowice Śląskie …
 • woj. opolskiego: Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie …

 

www.ochronadanychosobowych.com.pl